drimon 3

day_1 | KULA, Bashoski, Poposka, Matoski, Altiparmakov, PMG Collective

day_2 | KULA, Menkov, Lenak, FDA, Gavroski DJ set

day_3 | KULA, Tosheva, Jovkovska, Delirium Tremens – Igor Trpche, Tribute to SUBWAY – Kukunesh&Chima

day_4 | Zheleznik, Janchevski, Idrizi, Aleksovski, Petrushev, Bernays Propaganda, Telonauka Sovrshena

day_5 | Zheleznik, Dunimagloska, Davo, Jam Sessions – KULA, DJ Slave